İŞ HUKUKU

İşçi-işveren arasında iş akdinden doğan uyuşmazlıklar, iş akdinin feshi, kıdem ve ihbar tazminatı, işe iade davaları, iş kazaları ve hastalıkları ile ilgili davalar iş hukukunun alanına girmektedir.